دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی مواد
معرفی

مشخصات فردی

نام : مرتضی   تمیزی فر

پست الکترونیکی : m-tamizifar@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : متالوژی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد

نوع استخدام : قطعی رسمی

تاریخ استخدام : 1373/10/19

مرتضی تمیزی فر

محل خدمت:   دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : دانشیار

^